الکتروموتور یا موتورهای الکتریکی (ELECTRIC MOTORS) :

الکتروموتورها (موتورهای الکتریکی )(ElectrICmotors) نوعی ماشین الکتریکی است؛ که نیروی الکتریسیته (برق ) را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند.

عکس عمل موتورهای الکتریکی که تولید برق باشد توسط ژنراتورها انجام می‌شود.

اکثر الکتروموتورها توسط الکترومغناطیس کار می‌کند؛ اما موتورهایی هستند که بر اساس پدیده‌های دیگری نظیر نیروی الکتریسیته و اثر پیزو الکتریک کار می‌کنند.

موتورهای الکتریکی بر اساس نوع جریان الکتریکی ورودی به دودسته اساسی تقسیم می‌شوند :

  • موتورهای DC
  • موتورهای AC