ژنراتور های طرح استنفورد
کمپرسور
کانوپی
دیزل ژنراتور
گاز ژنراتور
electric-motor1
برد ژنراتور