مطالب توسط کاربر اسدی

دانستنی های موتور ژنراتور

موتور ژنراتورها به سه دسته تقسیم می شوند: ۱- موتور ژنراتورهای گازوئیل سوز : با توجه به کم بودن گاز در اغلب نقاط جهان موتورهای گازوئیل از استقبال بسیار ویژه ای برخورددار می باشند. ۲- موتور ژنراتور گازسوز : این نوع مدل ها شامل دو دسته می باشند. الف- وجود کیت های گازی در موتورژنراتورها […]