• کمپرسور
  • کمپرسور پیستونی
  • کمپرسور پیستونی

کمپرسور پیستونی

کمپرسور پیستونی (Piston compressors) قدیمی‌ترین و متداول‌ترین انواع کمپرسور است. این کمپرسور در شکل‌های دوطرفه یا یک‌طرفه موجود می‌باشند که قطعات آن‌ها روغن‌کاری شونده یا روغن‌کاری نشونده می‌باشند که به اشکال متفاوتی دارای تنوع تعداد سیلندر هستند. به‌استثنای کمپرسورهای واقعاً کوچک که دارای سیلندرهای عمودی هستند، شکل‌بندی V برای کمپرسورهای کوچک رایج‌ترین است…

در کمپرسورهای بزرگ دوطرفه، شکل‌بندی نوع L با سیلندر عمودی فشار پایین و سیلندر افقی فشار بالا مزایای بسیار زیادی داشته و به همین علت است که این نوع طرح نسبت به طرح‌های دیگر رایج‌تر است…

کمپرسورهایی که روغن‌کاری می‌شوند به‌طورمعمول با سیستم روغن‌کاری پاششی یا روغن‌کاری فشاری کار می‌کنند. بیشتر کمپرسورها دارای سوپاپ‌های خودکار هستند. یک سوپاپ خودکار به هنگام بروز اختلافات فشار در دو سمت بشقاب سوپاپ باز و بسته می‌شود.